TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝURDUMYZYŇ BAŞARJAŇ TÜRGENINE BAÝRAKLARY GOWŞURDY

2021-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Olimpiýa şäherçesiniň «Başa-baş söweş sungaty» sport toplumynda ýurdumyzyň öňdebaryjy türgenlerine döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy geçirildi.

Dabara Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, ýurdumyzyň tälimçileri we öňdebaryjy türgenleri gatnaşdylar.

Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň dabaraly çykyş etdi.

Soňra Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2018-nji ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçirilen Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatynda üstünlikli çykyş eden Ýulduz Jumabaýewa altyn medallaryny gowşurdy.

Mälim bolşy ýaly, Halkara Agyr Atletika federasiýasy (IWF) özüni resmi saýtynda 2018-nji ýylyň çempionatynyň teswirnamalaryny täzeledi, şunuň bilen hem Ýulduz Jumabaýewany 45 kilograma çenli agram toparynda bu ýaryşyň ýeňijisi hökmünde kesgitledi.

Şunlukda, netijelere gaýtadan seredilmeginiň netijesinde türkmen türgeni ýaşlaryň arasynda geçirilen bäsleşigiň iki ugry boýunça (179 kg) dünýä rekordyny täzeledi, ýagny itekläp götermekde altyn medaly (104 kg) we silterläp götermekde (75 kg) kümüş medaly bilen sylaglandy.

Soňra Halkara Agyr Atletika federasiýasynyň Prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi doktor Maýkl Irani hem-de Halkara Agyr Atletika federasiýasynyň Baş sekretary, Aziýa Agyr atletika federasiýasynyň birinji wise-prezidenti Mohammed Jalud dagylar hem wideoaragatnaşyk arkaly çykyş etdiler.

Halkara Agyr Atletika federasiýasynyň ýokary derejeli wekilleri ussat türgen Ýulduz Jumabaýewa medallaryň gowşurylmagynyň ýurtda sportuň däp bolan görnüşleriniň dikeldilýändigine we munuň hem türkmen sportuna halkara derejesinde mynasyp orun almaga giň mümkinçilikleri açýandygyna şaýatlyk edýändigini belläp geçdiler. Bu öz nobatynda sportuň belent sepgitlerine ýetmegi başaran türkmen türgenleriniň ýadawsyz türgenleşikleriniň görnetin nyşany bolup durýandyr.