ÜNS BERİŇ! Dünýäde ýiti öýken sowuklama keselini döredýän ýokanç kesel bolan COVID-19 koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli, 2020-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) ähli işleri uzak aralykdan alyp barmak ulgamyna (distansion ulgama) geçýär. Türkmenistana wiza ygtyýarnamalarynyň resmileşdirilmegi wagtlaýyn togtadylýar.Türkmenistanyň raýatlary+ 90 212 66202 21 (22/23) telefon belgimize ýa-da stambulconstm2@gmail.com internet poçtamyza ýüz tutup biler.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ähli döwletler bilen dostlukly, netijeli we birek-birege hormat goýmak gatnaşyklaryny saklamakda, BMG-niň hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmakda, beýleki abraýly halkara guramalaryň işine gatnaşmakda, şeýle hem ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä gurluşynyň has wajyp meselelerini çözmäge doly derejede gatnaşmagy üçin amatly mümkinçilikleri döretmekde ähmiýetlidigini bellemek isleýärin".

Soňky habarlar