ÜNS BERİŇ! Dünýäde ýiti öýken sowuklama keselini döredýän ýokanç kesel bolan COVID-19 koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli, 2020-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) ähli işleri uzak aralykdan alyp barmak ulgamyna (distansion ulgama) geçýär. Türkmenistana wiza ygtyýarnamalarynyň resmileşdirilmegi wagtlaýyn togtadylýar.Türkmenistanyň raýatlary+ 90 212 66202 21 (22/23) telefon belgimize ýa-da stambulconstm2@gmail.com internet poçtamyza ýüz tutup biler.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar