RSS

SOŇKY HABARLAR

6 Few

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE «ТАLIBAN» HEREKETINIŇ SYÝASY EDARASYNYŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylarynyň «Таliban» hereketiniň syýasy edarasynyň ýolbaşçysy Molla Abdul Gani Baradaryň baştutanlygyndaky wekiliýet bilen duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda taraplar Owganystanda parahatçylygy we durnuklylygy ýola goýmagyň hem-de saklamagyň derwaýyslygyny belläp geçdiler. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň köp ýyllaryň dowamynda owgan halky...

DOWAMY
4 Few

TÜRKMENISTANYŇ BMG-NIŇ AZIÝA WE ÝUWAŞ UMMANY SEBITI BOÝUNÇA YKDYSADY WE DURMUŞ MESELELERI BOÝUNÇA KOMISSIÝASY BILEN HYZMATDAŞLYGY GIŇELDILÝÄR

2021-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti boýunça Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň (UNESCAP) ýerine ýetiriji sekretary, BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary Armida Salsiýa Alişahbana bilen sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň UNESCAP bilen hyzmatdaşlygynyň häzirki derejesine ýokary baha b...

DOWAMY
4 Few

BAE-NE SAPARYNYŇ ÇÄKLERINDE TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI BIRNÄÇE IŞJEŇ DUŞUŞYKLARY GEÇIRDI

2021-nji ýylyň 2-4-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Birleşen Arap Emirliklerinde iş saparynda bolýar. Saparyň çäklerinde türkmen wekiliýeti BAE-niň Hökümet ýolbaşçylary, şeýle-de Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeler boýunça halkara agentliginiň (IRENA) wekilleri bilen işjeň duşuşyklary geçirdi. 2-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň oru...

DOWAMY
3 Few

TÜRKMENISTAN BILEN AWTOMOBIL ULAGLARYNYŇ HALKARA BIRLEŞIGI HYZMATDAŞLYGY GIŇELTMÄGE YGRARLY

2021-nji ýylyň 3-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) Baş sekretary Umberto de Pretto bilen wideo ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi.   Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda taraplar ulag-üstaşyr geçelgeleriniň ösdürilmegi, logistikanyň we sanlylaşdyrmagyň kämilleşdirilmegi arkaly ýurtlaryň arasyndaky özara baglanşyklylygyň gowulandyrylmagyna gönükdirilen bilelikdäki hereketleriň meseleleriniň giň toplumyn...

DOWAMY
2 Few

TÜRKMENISTAN BILEN BMG-NIŇ ARASYNDA MILLI WE SEBITLEÝIN DEREJELERDE HYZMATDAŞLYK ETMEGIŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Şu gün, 2021-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň we onyň düzümleriniň ýurtdaky we sebitdäki ýolbaşçylary we wekilleri bilen duşuşygy geçirildi. Mejlis gibrid formatynda geçirildi, ýagny käbir gatnaşyjylar zalda bolup, olaryň käbirleri-de wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly çärä gatnaşdylar.    Hususan-da, duşuşyga BMG-niň düzümleriniň, şol sanda BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň edarasynyň, Ösüş maksatnamasynyň, ÝUNISEF-iň...

DOWAMY
1 Few

TÜRKMENISTAN WE OMAN SOLTANLYGY ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYGYŇ GIŇELDILMEGINE GYZYKLANMA BILDIRÝÄRLER

2021-nji ýylyň 1-nji fewralynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, oman tarapyna – Oman Soltanlygynyň Daşary işler ministri Saýýid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Busaidi ýolbaşçylyk etdiler.   Gepleşikleriň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky türkmen-oman gatnaşyklaryna degişli meselel...

DOWAMY
30 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ HAZAR DEŇZINIŇ MESELELERI BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ NOBATDAKY MEJLISI GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli Orunbasarlary, birnäçe ministrlikleriň we ugurdaş pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Duşuşygyň dowamynda geçen 2020-nji ýylda amala aşyrylan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle-de şu ýyl üçin geçiriljek işleriň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi. Mej...

DOWAMY