RSS

SOŇKY HABARLAR

14 Sen

Türkmenistanda döwletiň Konstitusiýasynyň täze redaksiýasyny tassyklaýan Konstitusion kanun kabul edildi

Türkmenistanda döwletiň Konstitusiýasynyň täze redaksiýasyny tassyklaýan Konstitusion kanun kabul edildi Türkmen paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilýän Ýaşulular maslahatynda döwletiň Konstitusiýasynyň täze redaksiýasyny tassyklaýan Konstitusion kanun kabul edildi. Kabul edilen Konstitusion kanun ýurtda konstitusion üýtgeşmeleriň,  syýasy ulgamyň geljekki kämilleşdirilşiniň, döwletiň we jemgyýetiň tapgyrlaýyn demokratiýalaşdyrylmagynyň, hususan-da syýasy köpulgamlylygyň we köppartiýalylygyň...

DOWAMY
14 Sen

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde Ýaşulylar maslahaty öz işine başlady

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde Ýaşulylar maslahaty öz işine başlady Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde Ýaşulylar maslahaty öz işine başlady. Maslahatyň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow çykyş etdi. Türkmenistanyň Döwlet Baştutany özüniň çykyşynda 25 ýylda ýurduň syýasy, durmuş-ykdysady we ynsanperwer ulgamlarda gazanan garaşsyz ösüşleriniň teswirini ýaýbaňlandyrdy şeýle hem, ýurduň  we jemgyýetiň häzirki ýagdaýyna baha berdi. Türkme...

DOWAMY
16 Iýul

Köpçülikleýin Habar beriş serişdeler üçin maglumat

Türkiýe Respublikasynda harby agdaryşylyk synanyşmasy baradaky maglumatlar Türkmenistana çuň ynjalyksyzlyk bilen kabul edildi.  Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti türk halkyna we döwletine goldawyny hem-de Türkiýedäki ýagdaýlaryň durnuklaşjakdygynaberk ynamyny beýan etdi. Döwletiň baştutany Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine, ýurdumyzy taryhy we doganlyk gatnaşyklary bilen bagllaşdyrýan Türkiýede bolup geçýän hadysalary hemişelik ýagdaýda gözegçilik etmegi we ýurtdaky...

DOWAMY
20 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW TÄZE DÖWREBAP OBANYŇ AÇYLYŞYNA GATNAŞDY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW TÄZE DÖWREBAP OBANYŇ AÇYLYŞYNA GATNAŞDY Daşoguz welaýatyna iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow S.A.Nyýazow adyndaky etrapda gurlan Bagtyýar zaman täze obasynyň açylmagy mynasybetli dabaralara gatnaşdy. Ýokary amatlygy bolan täze nusgalyk obalaryň gurulmagy mähriban topragymyzyň ähli künjegini gurşap alan, giň möçberli düýpli özgertmelere beslenen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp we...

DOWAMY
17 Iýun

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI OLIMPIÝA ŞÄHERJIGI ÖWÜŞGIN ATÝAR

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI OLIMPIÝA ŞÄHERJIGI ÖWÜŞGIN ATÝAR Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda gazanan ýokary depginli özgertmeleri bilen sebitde we dünýäde durnuklylygyň nusgasy bolmaga dowam edýär. Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzy senagat döwletine öwürmek ugrunda ähli pudaklara ägirt uly möçberlerde maýa goýumlar gönükdirilýär. Türkmen halkynyň müňýyllyklardan gözbaşyny alýan t...

DOWAMY
13 Iýun

TÜRKMENISTAN V AZIÝA OÝUNLARYNA TAÝÝARLANÝAR

Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe güýçli depginler bilen özgerýän Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde Türkmen halky bol-elin durmuşda ýaşaýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bimöçber tagallalarynyň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda uly üstünlikler gazanylýar. Raýatlarymyzyň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerip, sport bilen meşgullanmaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň dürli ýerlerinde sport desgalary we mekdepleri gurlup ul...

DOWAMY
3 Iýun

STAMBULDA TÜRKMENİSTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANAN YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI

STAMBULDA TÜRKMENİSTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANAN YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde günsaýyn özgerýän Türkmenistan döwletimiz dünýä arenasynda we sebitde nusgalyk ýurtlaryň birine öwrüldi. Milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny deň derejede ösdürmek maksady bilen pudaklara uly maýa goýum serişdeleri gönükdirilýär. Garaşsyz, Baky Bitarap döwletimizde türkmen halkynyň baý medeniýetine w...

DOWAMY