RSS

SOŇKY HABARLAR

17 Maý

STAMBULDA MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGRYÝET GÜNLERI

STAMBULDA MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGRYÝET GÜNLERI Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda 2016-njy ýyl “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýlip yglan edildi. Mukaddes döwlet Garaşsyzlygymyzyň 25 ýyllygynyň şanly baýramçylygynyň belleniljek ýylynda şeýle ajaýyp, goşa ganatly şygaryň öňe sürülmegi Türkmen halkynyň kalbynda uly ruhy joşgun döretdi. Ýurdumyzda Magtymguly Pyragynyň şygryýet günlerini ge...

DOWAMY
16 Mar

Süleýman Demirel Uniwersitetinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çare geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň alyp barýan parasatly syýasatynyň netijesinde Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar. Ýurdumyzyň her künjeginde we daşary ýurtlarda 2016-njy ýylyň “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek” ýyly diýlip yglan edilmegi bilen baglanyşykly dabaraly çäreler geçirilýär. Gözbaşyny müňýyllyklardan alýan taryhyna we baý medeniýetine sarp...

DOWAMY
24 Dek

"GÜNDOGAR-GÜNBATAR” GAZ GEÇIRIJISI AÇYLYP ULANMAGA BERILDI

2015-nji ýylyň 23-nji dekabrynda, Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň iri gaz känlerini bir bitewi gaz geçiriji ulgama birleşdiren “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Täze gaz geçiriji  Mary welaýatyndaky “Şatlyk” gaz gysyjy stansiýasyndan Hazarýaka sebitindäki “Belek”  gaz gysyjy stansiýasyna çenli çekildi. Bu şatlykly dabara gatnaşmak üçin hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary,  ministrlikleriň w...

DOWAMY
13 Dek

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berildi

2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Mary welaýatynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan /TOPH/ gaz geçirijisiniň hem-de “Galkynyş” gaz känini senagat taýdan özleşdirmegiň ilkinji nobatdakysynyň desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi. Bu desgalar başlangyç tapgyrda täze energetika geçirijisiniň serişde binýadyna öwrüler. Dabara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de ýakynda ýurdumyza saparlar bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, P...

DOWAMY
12 Dek

Türkmenistanda ýokary derejeli maslahat geçirildi

2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda “Bitaraplyk syýasaty: Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň ugrunda halkara hyzmatdaşlygy” atly Halkara maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin dürli ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlary, dünýäniň ýokary syýasy derejeli wekilleri, abraýly halkara we sebit guramalarynyň baştunanlary gatnaşdylar.

DOWAMY
30 Noý

Duşenbede Türkmen-Täjik syýasy geňeşmeler geçirildi

2015-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Duşenbe şäherinde Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Täjigistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda ministrleriň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler geçirildi. Geňeşmeleriň gün tertibine türkmen-täjik döwletara gepleşikleriniň syýasy, söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk, ylym, bilim, saglygy goraýyş, medeniýet we sungat ulgamlarynda hyzmatdaşlygy has-da ýygjamlaşdyrmak meseleleri goşuldy. Tarapla...

DOWAMY
23 Noý

Türkmenistanyň Prezidenti gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşdy

2015-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Eýran Yslam Respublikasynda resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Tähranda geçirilen gazy eksport ediji ýurtlaryň Forumynyň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşdy. Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumy 2008-nji ýylda döredilen halkara hökümetara guramasy bolup, ol oz duzumine 12 döwlet birlesdiryar: Alžir, Boliwiýa, Wenesuela, Müsür, Eýran, Katar, Liwiýa, Nigeriýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Russiýa, Trinidad we Tobago, Ekwo...

DOWAMY