RSS

SOŇKY HABARLAR

20 Few

Türkmenistanda Meksikanyň Ilçisi akkreditirlendi

2024-nji ýylyň 19-njy fewralynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan diplomaty wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de oňa iki ýurduň arasynda dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmakda alyp barýan işinde üstünlikleri arzuw etdi. Ilçi öz gezeginde, ýurduň ýolbaşçysynyň adyndan hormatly Prezidentimi...

DOWAMY
19 Few

Türkmenistanyň DIM-nde Meksikanyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2024-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hose Luis Martinez Ernandesden ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi. Ministriň orunbasary Ilçini jogapkär wezipä bellenmegi bilen gutlap, oňa diplomatik işinde üstünlikleri arzuw etdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar daşary syýasat edaralarynyň arasynda aragatnaşygy ýola goýmak we DIM-ara geňeşmeleri geçi...

DOWAMY
15 Few

Stambulyň Gubernatory Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygynda kabul edildi

2024-nji ýylyň 15-nji fewralynda Stambul şäherindäki Türkmenistanyň Baş Konsullygynda Türkmenistanyň Türkiýedäki Baş Konsuly Muhammetnur Öwezow bilen Stambulyň Gubernatory Dawud Gülüň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşykda taraplar söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlardaky özara hyzmatdaşlygy, hususan-da, bilim pudagynda we iki döwletleriň ýokary okuw jaýlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Baş Konsul 2024-nji ýylyň dowamynda biziň ýurdumyz...

DOWAMY
23 Ýan

Stambulda türkmen-türk hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary maslahatlaşyldy

2024-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygynda Baş konsul M.Öwezow bilen Stambulyň häkimliginiň halkara gatnaşyklary ugrunyň ýolbaşçysy Ýu.Barbaros Buýuksagnagyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda söhbetdeşler Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösüşiniň depginleriniň ýokarlanýandygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygyň geljeginde Konsullygyň hem-de Häkimligiň wekilleriniň ara...

DOWAMY
6 Ýan

Ankara şäherinde ýurdumyzda 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

2024-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasynyň we Ankaranyň Sosial Ylymlar Uniwersitetiniň hem-de Türki dünýäsiniň inženerler we binagärler birleşigi bilen bilelikde Türkmenistanda 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýip yglan edilmegi mynasybetli Halkara ylmy maslahat geçirildi. Maslahata Türkiýede akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň wekilleri, syýasy-jemgyýetçilik guramalaryň ýolbaşçylary, döredijilik we ylmy intelegensiý...

DOWAMY
19 Dek

Türkmenistanyň wekiliýeti GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşýar

2023-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Moskwada Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi. Mejlise Azerbaýjanyň Premýer-ministri A.Asadow, Belarusiýanyň  Premýer-ministri R.Golowçenko, Gazagystanyň Premýer-ministri A.Smailow, GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň başlygy, Gyrgyzystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy A.Žaparow, Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany M.Mişustin, Täjigistanyň Premýer-ministri K.Rasulzoda, Özbegist...

DOWAMY
19 Dek

Brýusselde Türkmenistan bilen ÝB arasynda adam hukuklary barada gepleşikler geçirildi

2023-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň müdiri Ý.Nuryýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Belgiýanyň Brýussel şäherine sapary boldy. Türkmen wekiliýetiniň düzümine Adalatçy, Daşary işler, Içeri işler we Adalat ministrlikleriniň wekilleri girdi. Türkmenistanyň Belgiýadaky Ilçihanasynyň we ÝB-niň Türkmenistandaky wekiliýetiniň ýolbaşçylary wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygyň işine gatnaşdylar. Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýetine...

DOWAMY